Elállási és felmondási jog - Bőrpénztárca Webáruház

A borpenztarca.hu betöltése
folyamatban!

Elállási és felmondási jog

Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

A Fogyasztó az elállási/felmondási jogát a Fogyasztó és Vállalkozó között létrejött szerződés időpontjától kezdve minden megkötés nélkül gyakorolhatja 14 napon belül.

A Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja között is gyakorolja az elállási jogát. Az elállási jog legkésőbb a szerződés teljesítésétől, a termék átvételétől, vagy a szolgáltatás nyújtásától számított 14. napon jár le.

Ha Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

  • Vállakozás neve: Leveleki Miklós egyéni vállalkozó,
  • Vállakozás postai címe: 6500 Baja, Czirfusz Ferenc utca 18.
  • Vállalkozás telefonszáma: 00 36 30/306134
  • Vállalkozás telefax száma: 00 36 79/421-741
  • E-mail cím: info@borpenztarca.hu

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön a letölthető elállási nyilatkozatot kitöltve azt elküldheti az info@borpenztarca.hu e-mail címünkre. Ha Fogyasztó emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését követően e-mailban haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek az elállási/felmondási nyilatkozat beérkeztét.
Letölthető dokumentum: Elállási nyilatkozat-minta.docx     Elállási nyilatkozat-minta.pdf

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Írásban történő elállás esetén Fogyasztó az elállási nyilatkozatot köteles 14 napon belül elküldeni Vállalkozó részére.
Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Fogyasztó köteles számunkra az alábbi címre:

  • Vállakozás neve: Leveleki Miklós egyéni vállalkozó
  • Vállakozás postai címe: 6500 Baja, Czirfusz Ferenc utca 18.

a terméket/termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket/termékeket és ezen határidőn belül Vállalkozó azt/azokat kézhez kapja.
A határidő akkor is betartottnak minősül, ha Vállalkozó nem kapja meg 14 napon belül a terméket/termékeket, de Fogyasztó igazolni tudja, hogy 14 napon belül elküldte a terméket/termékeket Vállalkozó részére.
A termék/termékek visszaküldésének közvetlen költségét Fogyasztó viseli.
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó, vagy rendeltetésellenes használat miatt következett be.

 

Ezt a cikket megoszthatod ismerőseid közt: