Az elállási jog ismertetése, elállási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató

A Fogyasztó és a Vállalkozó közti szerződés szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet rendelkezik.

– A Fogyasztó által megküldött megrendelést vállalkozó informatikai rendszere soron kívül visszaigazolja, amennyiben a megrendelt termékből/termékekből megfelelő készlet áll rendelkezésre. A megrendelés visszaigazolásának időpontja egyben a Fogyasztó és Vállalkozó között létrejött szerződés időpontja is.
– Ha a rendelés visszaigazolása 1 órán belül nem történt meg, nagy valószínűséggel technikai hiba történt, ez esetben keresse meg ügyfélszolgálatunkat telefonon, e-mailben vagy faxon.
– Amennyiben Fogyasztó nem kapja kézhez a visszaigazolt megrendelést 48 órán belül, Vállalkozó és Fogyasztó között nem jött létre szerződés.
– A Fogyasztó az elállási/felmondási jogát minden megkötés nélkül gyakorolhatja az áru átvételét követő 14 napon belül.
– A Fogyasztó elállási jogát a megrendelés és a termék átvétele közötti időszakban is korlátozás nélkül gyakorolhatja.
– Az elállási jog gyakorlásához nyilatkozat-minta áll a Fogyasztó rendelkezésére, amely letölthető az alanti linken.

Letölthető dokumentum: Elállási nyilatkozat-minta.docx    Elállási nyilatkozat-minta.pdf

– A Fogyasztó elállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.
– Amennyiben élni szeretne elállási jogával, azt megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén.
– Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.
– Postai úton megküldött elállási nyilatkozat esetén a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Kérjük, hogy ajánlott levélként adja fel részünkre az elállási  nyilatkozatát.
– Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt elküldi.
– A határidőn belül gyakorolt elállás a felek közti szerződés megszűnését eredményezi, mely alapján az átvett terméket és a megfizetett vételárat vissza kell szolgáltatni a másik félnek.
– A Fogyasztónak haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a terméket vállalkozó részére.
– A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a vásárló a terméket a határidő lejárta előtt visszaküldi a Vállalkozás címére.
– Az elállási jog gyakorlása során a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
– Amennyiben a termék a kipróbáláshoz feltétlen szükséges használatot meghaladó használat nyomait mutatja, úgy a Vállalkozás fenntartja magának a jogot arra, hogy az értékcsökkenés miatt egy arányos összeget visszatartson és a vételárat csak részben térítse vissza.
– A vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
– Amennyiben a 14 naptári napon belüli elállás jogán visszaküldött termék/termékek megfelel/megfelelnek a fenti feltételeknek, a Vállalkozó a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 naptári napon belül a vételár megfizetésével azonos módon, azonos helyre fizeti vissza, vagy ha a felek másban állapodnak meg, akkor a Fogyasztóval egyeztetett módon fizeti ki Fogyasztó részére. Amennyiben Fogyasztó átutalásos fizetési teljesítést kérelmez, és a vételárat nem arról a bankszámláról utalta, ahova a visszafizetést kéri, úgy kérjük a visszaküldött termékkel/termékekkel együtt küldje meg a bankszámla számot és a hozzá tartozó nevet.
– A megrendelt terméket kérem úgy juttassa vissza Vállalkozásunk címére, hogy annak feladása bizonyítható legyen.
– Utánvétes csomagokat nem áll módunkban átvenni.
– Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 Ha Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván,

elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát az alábbi elérhetőségeink egyikére tudja eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján):
Vállakozás neve: Leveleki Miklós egyéni vállalkozó,
Vállakozás postai címe: 6500 Baja, Czirfusz Ferenc utca 18.
Vállalkozás telefax száma: 00 36 79/421-741
E-mail cím: info@borpenztarca.hu
– Ha Fogyasztó az elállás mellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését követően e-mailben haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek elállási szándékának tudomásul vételét.
– A Korm. rendelet egyértelművé teszi, hogy elállás esetén nem csak a vételár, de a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségek (így a kiszállítás költségei) is visszajárnak a fogyasztó számára. A kiszállítás teljes költsége azonban nem minden esetben jár vissza a fogyasztónak, mivel a Korm. rendelet azt is leszögezi, hogy ha a fogyasztó a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választ, akkor az ebből eredő többletköltséget a vállalkozás nem köteles visszatéríteni. Ez azt jelenti, hogy ha például a fogyasztó olyan ?drágább? kiszállítást választ, amely a vállalkozás által vállalt ?normál? szállításnál gyorsabb, vagy a napnak csak egy meghatározott időszakában történik, akkor elállás esetén a vállalkozás csak a ?normál? szállítási díjnak megfelelő összeget köteles visszatéríteni a fogyasztó számára (extra szállítási költség tehát nem jár vissza).
– A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
– Fogyasztó köteles számunkra az alábbi címre:
Vállakozás neve: Leveleki Miklós egyéni vállalkozó
Vállakozás postai címe: 6500 Baja, Czirfusz Ferenc utca 18.
a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket/termékeket Vállalkozó részére.
– A határidő akkor is betartottnak minősül, ha Vállalkozó nem kapja meg 14 napon belül a terméket/termékeket, de Fogyasztó igazolni tudja, hogy 14 napon belül elküldte a terméket/termékeket Vállalkozó részére.
– Az átvétel napjának
a) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek
b) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
c) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
d) a  fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napját kell tekinteni.
– Amennyiben a vállalkozás az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő a Korm. rendelet szerint 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási vagy felmondási jog:

– a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti
– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak

A Fogyasztó elveszíti elállási/felmondási jogát:

– ha az elállás közlésétől számított 14 napon belül nem küldi vissza Vállalkozó részére a megrendelt terméket
– az áru kézhezvételétől a 14. napot követően

A törvény részleteinek megtekintése: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400045.kor

Az elállási és felmondási jog hiányáról szóló előzetes tájékoztatás

Az elállási és felmondási jog nem illeti meg minden esetben a fogyasztót, mivel a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a) és c) pontja felek eltérő megállapodása hiányában egyes termékek vonatkozásában kizárja e jog gyakorlását az alábbi szolgáltatások és termékek vonatkozásában:

a) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

c) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

E kivételszabály körébe a fogyasztó személyéhez kötött, illetve a fogyasztó egyedi utasításai (az általa megadott jellemzők, szín, méret, alapanyag, díszítés stb.) alapján egyediesített módon vagy kifejezett kérésére előállított termékek tartoznak. Ezekben az esetekben az elállási jog gyakorlásának biztosítása esetén gazdaságilag értéktelenné válna a dolog, hiszen már nem lehetne ? a kizárólag a megrendelő számára értékkel bíró, a megrendelő kívánságára előállított, személyéhez kötött, egyedi jellegű terméket ? más vevő számára értékesíteni.