Garancia - Bőrpénztárca Webáruház

A borpenztarca.hu betöltése
folyamatban!

Garancia

Az általunk forgalmazott termékeket a gyártási folyamatok során szigorú minőségellenőrzésnek vetik alá a gyárakban,

továbbá a termékek csomagolása előtt is történik egy szigorú minőség-ellenőrzés. Ennek ellenére is sajnos előfordulhat, hogy a használat során a termék meghibásodhat.

www.borpenztarca.hu webáruházban forgalmazott termékekre hat hónap garanciát vállalunk. A termék meghibásodása esetén elérhetőségeink valamelyikén kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről. Kérjük, keressen meg minket a 0630/3036134-es telefonszámon, vagy e-mailen az info@borpenztarca.hu címen, soron kívül.
A vásárlásról a csomagolásban kapott számlát kérjük, őrizze meg, mivel ezzel tudja érvényesíteni a garanciát.
A garanciális termékek visszajuttatásának költsége a vásárlót terheli. A hibás terméket közvetlenül vállalkozásunk címére kell visszaküldeni, a 6500 Baja, Czirfusz Ferenc u.18. címre.

Utánvéttel küldött csomagokat nem veszünk át, azt minden esetben visszaküldjük a feladónak.

 

 • Amennyiben a garanciális termék javítható, elvégezzük a szakszerű javítást és saját költségünkön visszaküldjük a javított terméket vevő részére.

 

 • Amennyiben a garanciális termék nem javítható – vevő döntése alapján- egy új terméket küldünk saját költségünkön, vagy a vételárat visszafizetjük.

 

Az alábbi rendelet szabályozza az általunk forgalmazott termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézését:

49/2003. (VII.30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről.

A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – az igazságügy miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. § A fogyasztói szerződés (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja) hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet.
2. § Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
(1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.
(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
(3) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.
(4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
4. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében ? az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel ? megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
5. § Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.
6. § (1) Ha a hiba ténye, jellege, illetve a vásárlást követő hat hónapon túl érvényesített szavatossági igény esetén a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől (a továbbiakban: Főfelügyelőség) szakvéleményt kérhet. Erről a lehetőségről a forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni.
(2) Ha a fogyasztó az (1) bekezdés alapján kíván eljárni, a forgalmazó a szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni.
(4) Ha a szakvéleményhez szükséges vizsgálat az áru roncsolása nélkül nem végezhető el, a vizsgálat elvégzéséhez a Főfelügyelőség a felek előzetes hozzájárulását köteles kérni.
(5) A vizsgálat díjtételeit a Főfelügyelőség közleményben teszi közzé.
(6) Ez e §-ban szabályozott eljárás nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy a fogyasztói szerződésből eredő igényeiket bírósági eljárás keretében érvényesítsék.
7. § (1) Ez a rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről szóló 4/1978. (III. 1.) BKM rendelet, valamint az azt módosító 4/1993. (III. 26.) IKM rendelet, 47/1995. (X. 6.) IKM rendelet, 37/1996. (VI. 28.) IKM rendelet és 54/1999. (X. 6.) GM rendelet.

Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300049.GKM

 

Az elállás joga:

Az elállási jog írásban, postai úton, vagy elektronikus levél (info@borpenztarca.hu) útján gyakorolható, az áru átvételét követő 14 munkanapon belül, indokolás nélkül.
A postai úton, írásban történő jelzés alkalmával feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel a levelet, és a postára adás időpontját vesszük figyelembe 14 munkanapon belül.
A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A visszaküldött árut kérjük, ne utánvétellel adja fel. Az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

A visszaküldés menete:

 • a visszaküldendő terméket kérjük buborékos borítékba tenni
  (ha megvan még amiben érkezett akkor abba és úgy beletenni egy sima borítékba ami már megcímezhető)
 • a borítékba kérjük beletenni az eredeti számlát
  (amennyiben több terméket vásárolt és nem minden terméket küld vissza, úgy számla másolatot)
 • mellékelni szíveskedjen egy bankszámlaszámot a bankszámlához tartozó névvel
  (A termék megérkezését követően erre a bankszámlára utaljuk vissza a termék árát. Amennyiben a számlán szereplő minden termék visszaküldésre kerül úgy a számla végösszege kerül visszautalásra ami 890Ft-os kiszállítás díját is tartalmazza.)
 • mellékelni szíveskedjen továbbá egy telefonszámot az esetleges egyeztetések miatt
 • a borítékra a számlán szereplő nevet és címet kell írni
  (Leveleki Miklós E.V., 6500 Baja, Czirfusz Ferenc utca 18.)
 • a postán a feladáskor a Baján levő 47. számú csomagautomatába való küldést kell kérni
  (jelenleg így a legolcsóbb)
 • a csomag feladásakor kérni fognak egy telefonszámot: 30/303-6134 és egy email címet: info@borpenztarca.hu

 

 

Ezt a cikket megoszthatod ismerőseid közt: